OLEJ

Každý olejový transformátor je naplněný chladící kapalinou. Nejběžněji se transformátory plní neinhibovaným minerálním transformátorovým olejem z kategorie hluboce hydrogenovaných izolačních olejů, který se skládá hlavně z hydrogenačně upraveného lehkého naftenického destilátu. Získává se z naftenické ropy. Jeho největší nevýhodou je jeho hořlavost a pomalý biologický rozklad. Kvůli riziku zamoření země, půdy a vody se musí u větších výkonů instalovat záchytná olejová jímka. Při zvýšených teplotách se uvolňují hořlavé výpary. Teplota vzplanutí je 144 °C, teplota samovznícení je > 280 °C. Produktový a Bezpečnostní list najdete zde.

Šetrnější k životnímu prostředí je transformátorový syntetický olej:

„MIDEL 7131 - nehořlavá, biologicky odbouratelná izolační kapalina”

MIDEL 7131 je vyzkoušená a osvědčená syntetická izolační kapalina na bázi organických esterů. Používá se jako náhrada za minerální oleje v transformátorech tam, kde je nutná zvýšená ochrana lidí a majetku před nebezpečím ohně nebo v místech, kde jsou zvýšené požadavky na ochranu životního prostředí.

MIDEL 7131 byl vyroben s izolačními a chladícími schopnostmi srovnatelnými s vlastnostmi běžně používaných minerálních olejů a jeho vlastnosti odpovídají požadavkům výrobců transformátorů. Je velmi dobře odolný proti oxidaci a je schopen absorbovat mnohem víc vlhkosti než minerální oleje, bez zhoršení jeho funkce jako izolantu. V hermeticky uzavřených transformátorech pracujících při běžných teplotách je MIDEL 7131 schopen absorbovat vlhkost produkovanou rozpadem celulózy z vinutí a v době životnosti transformátoru je nepravděpodobné, že by MIDEL 7131 potřeboval údržbu. Procedury pro testování MIDEL 7131 za provozu jsou stejné jako při používání minerálních olejů.

MIDEL 7131 byl testován a schválen pojišťovnami a protipožárními autoritami pro použití v transformátorech umístěných uvnitř budov a v jiných kritických oblastech bez zvláštních protipožárních opatření. Jeho vysoký bod hoření, nízká těkavost a vynikající tepelné vlastnosti znamenají, že při vnitřní poruše transformátoru nedojde k rozšíření vzniklého ohně do okolí. Pokud se k transformátoru dostane oheň z okolí, MIDEL neprodukuje hustý kouř ani toxické plyny, které by mohly znemožnit únik osob ze zasažené oblasti. Podle výsledku zkoušek Technického ústavu požární ochrany není hořlavou kapalinou podle ČSN 65 0201. Teplota vzplanutí je 275 °C, teplota samovznícení je 311 °C

Testování MIDEL 7131 dokázalo jeho neškodnost pro kvótní prostředí. Tento organický ester je velmi vlídnou kapalinou z pohledu znečištění vody. Při případném vylití do vody jsou živé organismy uchráněny toxických efektů, neboť MIDEL je samostatně biologicky odbouratelný. Rozsáhlé testy na toxicitu dokázaly, že MIDEL není karcinogenní ani jinak zdraví škodlivý. Odbouratelnost z 99 % za 21 dní.

Úplnou novinkou je nasazení izolační kapaliny na bázi 100% přírodních esterů Envirotemp FR3 vyrobené z přírodních olejů.

Olejové transformátory olej